PRZEDAWNIENIA

Firmy windykacyjne bardzo często skupują długi na granicy przedawnienia lub już przedawnione. Takie długi kupuje się za ułamek wartości pierwotnej należności a firma może dochodzić odzyskiwania całej kwoty.

Windykatorzy bazują na nieznajomości prawa dłużników i nie mają żadnych zahamowań przed ściąganiem długów mocno po terminie. Niestety, polskie prawo jest tak skonstruowane, że należności nie przedawniają się automatycznie. Należy samemu zgłosić fakt przedawnienia do sądu rozpatrującego naszą sprawę.

Jeżeli firma windykacyjna próbuje ściągnąć z Ciebie należność, co do której masz wątpliwości, czy jeszcze jest “w mocy”,  pierwsze co musisz zrobić to sprawdzić, czy dług się nie przedawnił.

Kiedy jakie długi się przedawniają?

Rodzaj zadłużeniaPo jakim czasie dług ulega przedawnieniu?
Debet na koncie2 lata. Dotyczy wszelkich roszczeń wynikających z umowy rachunku bankowego (z wyjątkiem roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych). Termin przedawnienia biegnie od daty określonej w umowie, w której należało spłacić debet, data zawarcia umowy nie ma znaczenia
Zobowiązania z umowy kredytu czy pożyczki3 lata, licząc od dnia, w którym miałeś obowiązek spłacić kredyt czy pożyczkę
Zadłużenie na karcie kredytowej3 lata
Usługi telekomunikacyjne2 lata
Zobowiązania podatkowe– 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – w przypadku zobowiązań powstających z mocy prawa (np. podatki dochodowe, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych)
– 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy – w przypadku zobowiązań powstających na skutek doręczenia ci decyzji ustalającej wysokość podatku przez urząd skarbowy (np. podatek od nieruchomości)
Roszczenia z umowy ubezpieczeniowej3 lata
Roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub innej instytucji powołanej do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczenie sądu polubownego, a także stwierdzone ugodą zawarta przed sądem lub sądem polubownym albo przed mediatorem i zatwierdzone przez sąd10 lat
Mandaty za jazdę bez biletu2 lata
Należności wobec ZUS z tytułu składek10 lat
Roszczenia z umowy sprzedaży2 lata

Zgodnie z obowiązującym prawem możesz wymóc na firmie windykacyjnej, by podała Ci wszystkie dane o Twoim długu. Na tej podstawie będziesz mógł wnioskować o przedawnienie roszczenia. Niestety, windykatorzy często uchylają się od podawania takich informacji a czasami sami ich nie posiadają. Kupując należności często wystarczy im nazwisko, pesel, adres i wysokość należności.

Niestety, tak długo jak firma windykacyjna nie zgłosi sprawy do sądu nie możemy we własnym zakresie stwierdzić przedawnienia długu. Jeśli sprawa znajdzie się w sądzie należy poczekać na rozprawę i na niej zgłosić zarzut przedawnienia. Jeżeli zrobimy to wcześniej firma windykacyjna może wycofać pozew przed rozprawą. Skutkuje to dalszym “nękaniem” dłużnika, ze względu na brak sądowego potwierdzenia przedawnienia roszczenia.

Należy jednak pamiętać, że czas przedawnienia może zostać przerwany jeżeli podejmowaliśmy jakieś działania w tej sprawie. Na przykład, jeżeli w rok po terminie, w którym mieliśmy spłacić pożyczkę podjęliśmy z bankiem rozmowy o rozłożeniu długu na mniejsze raty. Wtedy okres przedawnienia będzie liczył się dopiero od tej chwili.

To samo będzie się działo gdy wierzyciel wniesie sprawę do sądu, wezwie do ugody lub rozpocznie mediację. Jeżeli jednak działalność firmy windykacyjnej ogranicza się do wysyłania pism czy telefonowania nie przerywa to biegu przedawnienia.

Sprawę przedawnienia regulują artykuły 117-125 Kodeksu cywilnego.